เข้าสู่ระบบ!!
สินค้าพลังงานทดแทน สินค้า คุยเรื่องพลังงาน เกี่ยวกับเรา บทความและวารสาร ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
บริการของร้านค้า
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 27/05/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 02/07/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 43
0105551135437

เมนู
วิธีการชําระเงิน
ผลงานของบริษัท เบนนิฟิท มีเดีย
ถาม-ตอบกับผู้ขายข้างล่างนี้

หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ


เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


เว็บบอร์ด
Total: 3:               
 
    
ผู้ตรวจสอบพลังงาน [No. 0]
ผู้ตรวจสอบพลังาน
โรงงานของท่านพร้อมหรือยังสำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน


ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ที่ผ่าน
มา กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนด และรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานในปีปัจจุบัน เพื่อจัดทำรายงาน
การจัดการพลังงาน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้แก่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเป็นประจำทุกปี ซึ่งการปฏิบัติการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
ข้างต้น จะต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญการของผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการจัด
การพลังงาน โดยคุณสมบัติของผู้ชำนาญการ นอกจากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านพลังงาน และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการจัดการพลังงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 5 ปี และมีผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 5
โครงการ และจะต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานอีกด้วย
โดยผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องดำเนินการให้มีผู้ชำนาญการที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานภายใน 2 ปี นับจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะ
หน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเห็นว่า มีความจำเป็นในการ
จัดทำโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน เพื่อศึกษาพัฒนาและจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม
วิธีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน และประชุมระดมผู้เชี่ยวชาญจัดทำคู่มือและสื่อการสอนให้แก่
บุคลากรของนิติบุคคลที่ต้องการรับใบอนุญาต รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบและให้การรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมแทนพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานประกอบด้วย
1. ผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมแล รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง
2. ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง
โดยผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการจะต้องไม่เป็นผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการให้กับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมรายอื่นในเวลาเดียวกัน และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆกับอาคารควบคุมโรงงานควบคุมที่เข้าไปดำเนินการให้ และการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมแต่ละแห่งต้องประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ อย่างน้อย 2 คน

ขั้นตอนการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
การดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเป็นผู้จัดจ้างมาดำเนินการเอง การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องมีทีมงานของผู้ตรวจสอบพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน มาดำเนินการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การชี้แจงวิธีการดำเนินการตรวจสอบ
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อแนะนำทีมงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ เกณฑ์การพิจารณาในการตรวจสอบและอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานและคณะทำงาน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อขอรายงานการจัดการพลังงาน เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง และความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานดำเนินการเข้าตรวจสภาพการทำงานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ของหน่วยย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมรวมถึงการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำลังเตรียมเพื่อจะเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบพลังงานในเร็วๆนี้
By : Benefit  email  (อ่าน 26992 | ตอบ 28)  (08/03/2553 22:35:50)
ความคิดเห็นที่ 1

coach factory outlet onlinejordan uktrue religion salefitflops sale clearancebeats by drecoach outlet store online clearancecoach outlet onlineadidas trainerscoach factory outlet onlinemichael kors outlet canadafitflopsuggs australiadiscount oakley sunglassesparada bagsralph lauren salenike outletgucci handbags outletcheap air maxcoach factory outletbirkenstockscheap ray ban sunglassesmichael kors outlet clearancemichael kors bagscoach outlet onlineair max 90mlb jerseyslongchamp saleugg outletyeezy boost 350pandora charms sale clearancecheap jordan shoeslouis vuitton outlet onlinemichael kors bagscheap jordan shoesghd straighteners salecoach outlet onlinecoach outlet onlineugg canadalongchamp outlet storeyeezy boostnike free 4.0 flyknitheap uggsjerseys cheapmichael korspandora charms sale clearancecheap jordan shoescoach factory outlet storecoach outlet onlinepandora jewelry outlethollister coair max outletlouboutin outletcheap jordan shoesgucci bagscoach outlet onlinemoncler jacketsate spade bagsadidas yeezy boostadidasmichael korschaussures louboutinoakley sunglasses outletchristian louboutin outletjordan retromichael kors outlet storeprada outlet onlinejordan shoespolo ralph lauren outletlouboutin shoesgucci outlet onlinetimberland boots outleadidas trainersmichael kors outlet clearancecoach outlet storeray ban glassesugg bootsnike roshe shoesnorth face outletcanada goose pas chersac louis vuittonmichael korslongchamp handbagsmichael kors outlet storepolo ralph lauren outletnike free runceline outlet onlinetiffany and co outletkate spade ukcoach factory outlet onlinemichael kors outlet onlinetoms outlet storenike roshe onelouis vuitton outlet onlinemoncler ukfit flopspandora jewelry storebirkenstock outletcoach outlet storecoach factory outletdiscount oakley sunglassescanada goose jacketstory burch saleoakley sunglasses outlettory burch outlet onlineralph lauren ukcanada goose parkacanada goose jacketsbirkenstock outletburberry outlet onlinefitfloplongchamp soldeschristian louboutintrue religion jeans outletpolo ralph lauren outlembtrolex replica watches for salelongchamp handbagscoach outlet onlineyeezy shoesuggs outletcoach outlet onlinehermes bagsvalentino outletcheap jordans for salenike air max christian louboutin salered bottomadidas outlet storemichael kors outlet onlineadidas nmd r1louis vuittonbercrombiecoach factory outletmichael kors handbagsbirkenstocklouis vuitton pursesfitflops saletrue religion outlet storemichael kors ukhermes bagspandora charmsnmd adidaskate spade outlet onlinecoach outlet store onlinejordanscoach factory outlet onlinefit flopscheap jerseysnike free run flyknitnike outlet storemlb jerseyscheap nfl jerseysugg on salediscount nike shoescanada goose salemichael kors handbags outletfred perry shirtsceline handbagsguccinike cortez classicadidas yeezy boost 350louboutin salenike flyknitbirkenstock shoespolo ralph laurencanada goose jacketscheap oakley sunglassesmichael kors outlet storeghd hairstan smith adidasuggslouis vuitton handbagsmichael kors handbags clearancelouboutin shoesmoncler uktrue religion outlet storeoakley sunglasses outletralph laurencoach outlet onlinemichael kors outlet clearanceadidas nmd runnercoach factory outlet onlinekate spade outlet onlinepandora charm salepolo ralph lauren pas chermichael kors outlet onlineray ban glassesair jordansjimmy choo shoeslouboutin outletmichael kors outlet canadacoach outlet canadacheap rolex replica watchescoach outlet store onlineugg boots outletgucci bagspandora charms salerolex watcheschi flat ironmichael kors outlet onlinejordan femmes pas chermichael kors outlet storecoach outlet onlineadidas outlet onlinelebron shoescoach outlet store onlinefitflop shoesfake rolex watchestrue religion jeans outletgucci handbags outletralph lauren outlet onlinesac longchamplongchamp handbagshollister clothing storeadidas nmd r1abercrombie outletharden shoesgucci borsenike tn pas cherbirkenstock ukbeats wireless headphonescoach outlet onlinecheap jerseysvans storemichael kors outlet storecheap jordan shoescanada goose outletpolo ralph lauren outlet onlinecheap oakley sunglasseslebron james shoeshollister clothingcurry shoescoach factory outlet onlinepolo ralph lauren outletcoach outlet onlineed hardy clothinglouis vuitton outlet storetommy hilfiger outletcoach outlet onlineadidas sneakersmichael korscheap ugg bootsralph lauren ukadidas superstarscheap ugg bootsadidas storepandora braceletnike air huaracheburberry outletmichael kors bagsnike sneakersnike blazer low pas chermoncler pas chercoach outlet onlinenada gooseugg australia bootsmichael korsred bottompolo ralph laurendiscount oakley sunglasseschristian louboutin outletugg bootslongchamp bagsred bottom heelslouis vuitton bagschristian louboutin shoesmichael kors handbags outletadidas nmd runneradidaspolo ralph laurenair max shoescoach outlet onlinecoach outlet onlinefendi bagsmichael kors outlet storelouboutin outletyeezy boost 350abercrombie outletpolo ralph laurenlouis vuitton borseair maxpandora charms outletmont blanc penralph laurenoakley sunglasses wholesalecheap rolex watchesnike air max 95yeezy boostmichael kors outlet clearancelouboutin pas cherpolo ralph lauren outlet onlinemichael kors outlet onlinenfl jerseys wholesalecoach outlet onlinecoach factory outlet onlinekd shoesray bansmichael kors outlet storelouboutin outletwireless beats headphonesmichael kors outlet storeugg saletoms outletcheap uggsmoncler outlet onlinemichael kors outlet storebirkin handbagsmulberry ukoutlet louis vuittonpolo ralph laurenchristian louboutin salemontblancvans outlettoms shoesyeezy shoesrolex replica watchesmichael kors bagslongchamp bagschaussure louboutin pas cherkate spademichael kors outlet clearancepandora jewelry outletmichael kors pursechristian louboutin pas chercoach factory outlet onlinelongchamp bagcanada goose jackets ukray ban sunglasses outletchristian louboutin outletmulberry bagsralph lauren outletlouis vuitton factory outletfitflops sale clearancejames shoesfred perry polo shirtslouis vuitton outlet storetiffany jewelry outlettrue religion jeans outletuggs outletyeezy boost 350ugg outlet onlinered bottom shoes for womened hardy storetomskobe bryant shoesmichael kors outlet onlinechaussures louboutinpandora charms sale clearanceed hardy outletgucci outlet onlineair maxadidas nmd r1tiffany jewelryray banslongchamp pliageoakley sunglasses cheaptrue religion jeans outletcoach factory outlet onlinetrue religion ukmoncler jacketspandora charms sale clearanceyeezy shoesair maxtrue religion jeanscheap ugg saleuggs outletlouis vuitton outlet onlinenike ukchristian louboutinray ban sunglasses discountike air forcekate spade outletcoach factory outlet onlinehollister kidscoach outlet storemichael kors outlet storelongchamp bagcheap nike shoesdolce and gabbana outlet onlinecoach factory outletchristian louboutin saleair jordansnike air max 95coach outlet store onlinecheap oakley sunglassesyeezy boostlouis vuitton outlet onlinemichael kors outlet onlineuggs canadalouis vuitton factory outlettiffany and co jewelrypolo ralph lauren outletfitflops saletoms outlettrue religion outlet onlineguccibeats headphonesadidas superstartommy hilfiger windbreakerjordan shoesadidas nmd runnerfitflopscoach factory outlet onlineair max 90sac louis vuitton pas chercoach outlet storeadidas superstar shoespolo ralph lauren outlet onlineversacechristian louboutin uked hardy ukburberry salehollister clothing storecanada goose jacketskd 8 shoesmoncler coatssac longchampralph lauren outlet onlinecheap nfl jerseysmichael kors pursesadidas yeezy boosttomscheap nike sneakerstoms

By : 20170307huazhen  email  (07/03/2560 10:42:36)
ความคิดเห็นที่ 2

The fund conferences address some sort of of issues concerning financial concerns. It provides several divisions and each one of these branches have their particular issues, issues, and developments being discussed.thefinancely.com 

It is because it will not be worth it for your financial planners to adopt these low-net-worth men and women as consumers considering every one of the paperwork, regulatory scrutiny, continuous education, or costs to cover their organizations, licenses, as well as other fees. ThefinancialDeals.com 

The Titanic with the US economic system and with the personal finances with the American household is compromised in the same manner - inadequate lifeboats.titansfinance.com 

One method to do which is by searching for the advice of your fiscal director, together, not necessarily separately. These economic managers perform alongside one to produce ideal financial goals, and also offer you support inside accomplishing the financial targets. adviceaboutfinance.net   

It can be important undertake a financial mechanic, who will make suggestions to choose the best permitting rates according to your private circumstances. Many senior citizens are missing an improved retirement's income as a result of an illogical way of shopping around to find the best annuities.   financefuture.us 

The unfortunate simple truth is that, even though the wealthy tend to be immediately focused on finance, the normal people usually are the many affected any time extreme changes inside the financial planet happen. The currency markets crash regarding 1929 can be a prime illustration of just how drastically economic upheavals can easily effect everyone in the united states. financematter.us 

Project financing can be a matter regarding numbers. You should be able to be able to concretely say what you would need so that you can set up your organization and make your   merchandise. Think in what your needs will probably be and set a identify and number from what you need to buy.financeproject.us 

Undoubtedly, linear revenue streams have become reliable, but they're also limited simply by time and also talent. Even as progress by means of life, we've a great want to have more leisure time but desire to maintain our own previous lifestyle and even improve that. financialincome.us 

So what exactly is the response? More funds is never a remedy to economic stress, yet everyone concludes when they are receiving financial issues. Often folks think they want a fresh job or perhaps better career which pays off more. financialproblem.us 

A proven way round that is to visit your neighborhood finance business. There are a number of these in the area high avenue. Not simply can they will change your cash for an individual instantly, but some also charge zero commission for your transaction. localfinance.us 

Government Business Loans : Visit or perhaps call your neighborhood business selection or authorities agency. It is possible to apply over a local, express, and federal government level to obtain the money you should commence and also grow your organization. smallfinance.us 

Next learn their backdrop and existing projects where they have worked for the maximum pleasure. It is very important to verify their functioning area combined with experience and also their industry of career. Hire the particular designers who is able to give the utmost output in accordance with your needs and desires of getting luxurious and also cost worthwhile quality internal designing and also decoration.InteriorsDream.com 

A lot of higher schooling plumbing classes include vent out system, waste and also drain educational classes -- one designed for non commercial another for commercial made functions. gloucesterplumbing.net 

People desire to wear these. This is a thing that can turn well to your company at the same time. It won't matter in case you are a plumbing technician, a bistro owner, or perhaps an THAT consulting company. Anyone can benefit from good layout. batonrougeplumber.org 

If it is possible to do this kind of, you won't need to purchase SEO or perhaps pay-per-click. What you should do is keep creating articles on a regular basis, and furthermore not research a lot of about various other auto insurance firms on the net to avoid "Copy Scape" thelandscapeguys.org 

So far they're only several do-it-yourself ideas that can be used to get recommended of what the newest trend because of this year could be. There are usually other reasons for information that can be used in order to learn other do-it-yourself and DO IT YOURSELF ideas.homeimprovementideas.us 

Sometimes, it just isn't the huge, bright ideas that will make an individual money. Oahu is the small items that count. These tiny things contain saving people commitment in their particular daily jobs. That is why there are numerous residential washing jobs accessible even in the recession.hosueideas.us 

Beach residence decor provides many fascinating and entertaining designs that produce any residence a warm paradise. There are numerous unique items designed for every room of your home from the restroom to the kitchen.housedecor.us 

Surprise baskets are generally versatile along with sure for you to leave just about any expectant as well as new new mother delighted. Right now, there are a great deal of them which have been you can find. However of you wish to create your gift gift basket, it has to be thoughtful idea alsodiymotherhood 

Life does run smoothly if we establish devices and exercises for issues, but the challenge comes while things manage too effortlessly and many of us become blinded for you to any concepts, choices as well as that sit over and above our schedule. All your stuff many of us do every day becomes normal, runs in auto-pilot along with becomes each of our whole entire world. broadautomotive 

As mentioned, the devil is the facts, and there isn't a standard application to make use of to most situations. Deciding how to handle it and what you should delegate, and tips on how to best integrate while using auto dealer's latest systems to minimize disruption, will be the key. Don't toss the baby while using bath normal water but ready for different results through the same action is a superb definition involving insanity. guessautomotive 

It is quite easy today to identify a speedy vehicle insurance quote that may help you find the correct insurance in your case. Quite just, in the old days you was required to call the corporation and consult an adviser, which could in many cases take long periods of time. myspeedyauto 

Some vehicle scrubbers via other significant manufacturers might be difficult for you to fill along with empty. A motor vehicle scrubber recovers soiled water through the floor following pump features thoroughly wet the bottom and scrubbed it. Two significant tanks inside Champ accommodates payday cash systems using ample hard drive for solution producing reduced complete ups. autochamp 

Manufactured by Mark Dulisse, Short Unique codes Deluxe is usually a plug-in that will incorporates the many tools wish to have and desperately should create pages and turn the most successful web entrepreneurs. autodeluxe 

Styling cues are used for you to prompt recognition of an particular style to other products of a similar brand. The cues add the curve in the roofline, the distinctive design in the grille, and also the shapes along with lines in the vehicle.autodesign 

The principle duty associated with an automotive experts should be to supply distinct knowledge determined by either discipline perspective as well as scientific idea. They supply testimony judging by having witnessed a great deal of accidents and find detailed facts. automotiveexpert 

With a real historical qualifications and modern-day outlook, no speculate these cars are viewed posh along with expensive of their class. In case you own a new Merc, you own an element of a incredible culture along with tradition that may be typically Mercedes-Benz. poshauto 

The author is a keen observer involving business pursuits in the vicinity. This content is utilized from his very own experiences along with knowledge. He or she is a organization strategist powering young business people. He can be writing an book on ‘business technique for success in any business as well as job in search of activity’.anybusiness 

For occupied moms whom don't need to leave their families to accomplish live conversing engagements, teleseminars are an outstanding alternative. Home-based organization moms will use teleseminars for you to leverage his or her expertise, talk about their know-how, and market place their organization. businessmom 

The second option is Dissolution. That may be, at a number of point you may retire and you may close the organization. All the efforts you've invest to making it up can have been pertaining to nothing while your musical legacy disappears.dobusiness 

By : General goods  email  (17/07/2560 14:50:31)
ความคิดเห็นที่ 3

NBA Store
Basketball Shoes
Curry Shoes
NBA Stars Shoes
NBA Shoes
Kyrie Shoes
Curry 2
Curry 1
Nike Flyknit Racer
Nike Flyknit
Nike Flyknit Lunar 3
Nike Flyknit 4.0
Nike Outlet
Nike Store
Nike Factory
Nike Outlet Store
Jordan Shoes
Cheap Jordans
New Nike Shoes 2017
Nike Air Max
Cheap Yeezys
New Yeezy Boost
Yeezy Boost 500
Yeezy 700
Adidas Yeezy Powerphase
Kids Yeezy Shoes
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Adidas Yeezy Boost 350
Yeezy Boost 350 V2
Yeezy Boost 350
Yeezy Desert Rat 500
Yeezy Wave Runner 700
Yeezy Boost 350 V2 Kids
Yeezy Powerphase Calabasas
Nmd R1
Nmd R2
Adidas Nmd
Nmd Xr1
Human Race Nmd
Yeezy 500
Cheap Adidas Shoes
Adidas Shoes 2018
Adidas NMD R1
Adidas NMD R2
Harden Vol. 2
Harden Vol. 1
Adidas Yeezy Boost
Adidas NMD Human Race
Adidas Ultra Boost 3.0
Adidas Ultra Boost 4.0
Cheap NBA Jerseys
NBA Jerseys
www.cheapnbajerseys2017.com
www.newyeezyboost.us.com
kevin durant warriors jersey
KD Shoes
KD 11
KD 11 Shoes
KD 10
KD 11 Elite
KD 9
KD 9 Elite
Michael Kors Sale
Michael Kors Outlet
Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Outlet Online Sale
Michael Kors
Michael Kors Handbags
Michael Kors Purses
Michael Kors Bags
Nike Free 5.0
Nike Free Run
Nike Free
Nike Store
Nike Free 4.0
Nike Free 3.0
NIKE HYPERADAPT 1.0
Air Max 1 Ultra Moire
Kobe AD
Kobe 12
Kobe bryant Shoes
Kobe Shoes
Kobe 11
Kobe 11 Shoes
Kobe 11 Elite
Kobe Shoes
Cheap Jordans
Cheap Jordans for Sale
Jordans for Sale
Cheap Jordan Shoes
Jordans Shoes 2018
New Jordans 2018
Jordan Shoes For Sale
Jordan Shoes
Red Bottom Shoes For Women
Red Bottom Shoes
Red Sole Shoes
Red Bottoms Shoes On Sale
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Christian Louboutin
Christian Louboutin Sale
Christian Louboutin Shoes on Sale
Christian Louboutin Shoes
Christian Louboutin Outlet
Nike VaporMax
Nike Air Max
Nike VaporMax Flyknit
Nike Air Max 2017
Nike Air Max 2018
Nike Air Max 2016
Air Max 90
Air Max 95
Nike Air Max Tavas
Nike Air Max Zero
Nike Shoes 2017
Special Field Air Force 1s
Kobe Shoes
Kobe AD
Kobe AD Shoes
Nike Kobe AD
Kobe A.D.
Kobe A.D. Shoes
Adidas Eqt
Eqt Adidas
Adidas Eqt Adv
Adidas Eqt Support
Adidas Eqt Boost
Adidas Eqt Support Adv
James Harden Shoes
Harden Shoes
Harden Vol 1
Harden Vol 2
Harden Vol 1 Shoes
Adidas Crazylight Boost
adidas Crazy Explosive 2017
adidas Dame 4
KD 9
KD Shoes
KD 9 Shoes
KD 9 Elite
Nike Kyrie 3
Kevin Durant Shoes
Nike Kyrie S1 Hybrid
Kyrie 4 Shoes
Off-White x Kyrie 4
Kyrie 3 BHM
Kyrie 2
Kyrie 4
kyrie irving shoes
Kyrie Shoes
Kyrie 3
Kyrie 3 Shoes
Lebron Shoes
Lebron 14
Lebron 14 Shoes
Lebron 14 Low
LeBron Ambassador 9
LeBron Soldier 10

By : Lebron Shoes  email  (02/09/2561 16:05:45)
Total: 3:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง
 
สินค้า/บริการ แนะนํา
ฮีทปั้มอบแห้ง
ราคา 0.00 บ.
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดสูญญากาศ
ราคา 0.00 บ.
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ปกติ 18,000.00 บ.
พิเศษ 17,100.00 บ.
Heat Pump
ราคา 0.00 บ.
เครื่องผลิตไบโอดีเซล 120 ลิตร
ปกติ 145,000.00 บ.
พิเศษ 137,750.00 บ.
น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง 180 cm
ปกติ 3,600.00 บ.
พิเศษ 2,520.00 บ.
GRID TIE INVERTOR
ราคา 7,500.00 บ.
เซลส์เชื้อเพลิงสำหรับการเรียนรู้
ราคา 7,500.00 บ.
น้ำร้อนจากแอร์
ราคา 15,000.00 บ.
ปั้มน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 150และ2เมตร
ปกติ 1,750.00 บ.
พิเศษ 1,627.50 บ.
ฟิลม์สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์
ราคา 1,000.00 บ.
กังหันแกนตั้งขนาดจิ๋ว
ราคา 9,000.00 บ.
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด1600 W(USA)
ราคา 47,500.00 บ.
เครื่องติดตามแสงอาทิตย์แบบกลุ่ม
ราคา 41,000.00 บ.
ถังน้ำร้อนแรงดัน
ราคา 18,000.00 บ.
กังหันลมสูบน้ำ
ราคา 0.00 บ.
อุปกรณ์กังหันลม
ราคา 10,500.00 บ.
กังหันลมแนวตั้งผลิตไฟฟ้า
ราคา 38,500.00 บ.
ฮีทปั้มขนาดเล็ก
ปกติ 45,000.00 บ.
พิเศษ 43,650.00 บ.

สินค้าพลังงานทดแทน  |  สินค้า  |  คุยเรื่องพลังงาน  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความและวารสาร  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//